!'א הנשב טנדוטס תויהל לק אל
 

,שאר יבאכ םורגל םילוכי טלחהבו ללכו ללכ םילק אל םיללכה םיסרוקה
.תמדקומ הכיפש ףאו םהיגוס לע םימסב שומיש
FORPLAY ל ולצנתש יונפ ןמז רתוי תצק םכל ןתיי ןאכ ונמשש רמוחה הפיאשב
..ףוסאל ונחלצהש רמוחהו ישומיש עדימ טעמ ונל שי סרוק לכ לע
..ילאיצננופסקא בצקב לדגת ותומכש םיווקמ ונא םכתרזעב
 

(..םיקרח) היגולומוטנא

היצולובא

(…תילילאה ותושידאמ אצי דימלת יתמ) הקיטמתמ

'א הקיסיפ

(…תוליטקה ליבשב םוקמ קיפסמ יל ןיא) היגולוקא

(!!! ךלמה הידפצ) תיללכ הימיכ

(…תוחורה לכל תוירגיסמ למגיי ןייטשדלוג יתמ) תינגרוא הימיכ

םמצע םהש רמוחה תא ףוס ףוס ועדי םיצרמה יתמ) תילקיסיפ הימיכ
(.םיריבעמ

(!!! יתמ דע הלאש לכל תובושת בי-א תולאש 60) אתה לש היגולויבה

(!!!ןייטשרוב הציד תבכוכה םע) הקיטסיטטס

הקינטוב


הליעגמ הנשכ ונבורל הרוכז א הנשש תורמל זא
רמוחל ,עדימ לש ביבש דועל טעמב ולו המרת BIO-ANARCHY ש םיווקמ ונא
.םיבושח םיפיטלו ,םיטנוולרה םיאשונב
"...ףוס שי רבד לכל" םירמוא ךיאו