תישילש הנש 

.ירמגל הנוש רופיסה ןאכ בוט
.ףוסה תא םיפינסמ שממ רבכ

 
רתוי הברהל תבשחנ וזה הנשהו דבלב הריחב םנה וז הנשב םיסרוקה לכ
.תיטפמיס
האלמ תועש תכרעמ עובקל לוכיו וכרד ךשמהל בתונמ שממ טנדוטסה רבכ ןאכ
..ומצעל
 

םתוא לכ תא רוחבל לכות, ה\תא םיכויחו תויח בבוח (ונילע אל) םאש ךכ
לש ןימה ייחב וא, םינינת תובנז לש היגולוקאב ..םיעשעשמו םידמחנ םיסרוק
..תימורדה ןטסיקבזואב קקמה יפוק
"ןובלחה תובנז ירקוח" ןזל ךייש התא םא םלוא
RNA זוטניס ומכ היגולויבורקימב םימדקתמ םיסרוק םתוא לכ תא תושעל לכות
.המגודל קותשל דמלתש ידכ ךלש תיחכונה הרבחב וטובישו, גד לש
..הדובע ןיא הכ ןיב יכ הנשמ הז ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב
 

?ראותה םויס םע דימ גולויב השוע המ - :הלאש
...הלטבא ימד םתוח  :הבושת

 
םימוכיסה לכ תא םכל ןגראל וניסינו הריחב יסרוק ןומה ןומה שי ןפוא לכב
   !!! הז תא וארק  .."ורקימ"ה תועוצקמב רקיעב ונידיל ולפנש
master -ב תחא לגר םעו ראותה םויס ינפל עגר וחכשית לאו הברהו ונהית זא
םתא םג וכזתו הלענה ונרתא לא תגשמ םכדיש רמוחה לכ תא וחלש השקבב
(..דיתעה-ילטבומ) דיתעה-ינעדמ לש שדחה רודל ורזעתו תווצמל
הריירקה ךשמהב שגפינו-הברה םכתא םיבהוא
! ! !BIOANARCHY-תווצ

 
תילנומרוה הרקב
h
היגולונומיא

 
הימכומסוק

 
הינירקודנא

 
תיבצע תירלוקלומ תרושקת

 
היגולונכטויב


god will take and god will give
long live bioanarchy!!!