!!!!הימוטנא

התכזש תרבוחה לעב רדוסמ רוטקוד אוה םליע דוד
תרבוח ללוכ) !!! רתויב תרדוסמכ BIOANARCHY ראותב
(!!! הדבעמה

…םיטנדוטסה םע היעב שי דודל -לבא
דצמ לזלזמו ליפשמ סחי לע תונולת תואמ הברה ונעמש
..הצרמה
תועומשהמ םלעתנו (...ונל השק הזו) המרב הלענ םא םג
ןתינ אל רזייח השעמל אוה דודש
אל אוה סחיה יכ םיבשוחש םיטנדוטסהמ 100% מ םלעתהל
…ןיקת אלו ןגוה

…ומצע ינפב טרס אוה יפוסה ןחבמה
תומא לכ יפ לע תינויגהו הנוכנ הבושת ןתיתו ןכתי
תנווכתה אל םא םלוא היגולויבה עדמ לש הדימה
..םינכה ימוחנת…ררושמה תנווכל

…תונושמו תונוש תובוגת הלבק איה םג הדבעמה
ליבשב םייח ילעב הברה ךכ לכ רתבל ךירצ אל"-מ
"..הזכ סרוק
"ןתילוחה ףוג לע תובר ונדמל" דעו

אל םה ךלש קולחה לע םיראשנש חומ יקלח ןפוא לכב
..םינכומ תויהל ךירצו…הזה סרוקב רידנ הזחמ