! ! ! 'א ח"עב לש היגולויסיפ

                                                  … ב הנש א רטסמיס לש ערה טרסה תא םכל גיצהל יל ושרה ייתוריבגו ייתובר
                                                                         ! ! ! םייחה תא םכל וררמי גרבלוו קאינצו'צ תווצה
                                                 …תויעב המכ שי לבא (גרבלוו לש קלחה דחוימב) ןיינעמ תיסחי סרוקה :הככ זא
                                םיפד ומכ רועיש ירזע לע (ומלעתהו ועמש וא) ועמש שממ אלו םיקיתו םירוספורפ רבכ גרבלוו ץו'צ
                                                     ..לבחו..ריגו חול לש הנשיה הטישב םילגוד םה ..םיפקש וא םילפכושמ
                                                                                                              .1
                           הלאשה תא רחבש ימ לכ טעמכ ,תולאש לש הריחב תורשפאו (חותפ רמוח םע) ליבס תיסחי היה ןחבמה
                                             ..ללכב הרכה אלל ןויצה תא שתכ גרבלווש םושמ ,קזח לפנ גרבלוו לש תיטרואתה
                                                                                                              .2
                                                                     …םיירזכא יד םה הדבעמב םייוסינהש םינעוטה שי
                                                                                                              .3
                                                        ..הנש 150 ינפל השענש יוסינ תבוטל תויח הברה ךכ לכ גורהל ךירצ אלו
                                         …חומב םיבצע יזכרמב םיוניש קודבל ןויסינב םילותח ירוג לש םיינע רקוע גרבלוו : תעדיה
                                                                  …הטלוקפב םילותח הברה ךכ לכ ןיא המל ילוא ריבסמ הז
                                                                  ..םתוא שפחל הפיא ועדתש …םייניעה ודבא יצימל םא זא