! ! ! 'á ç"òá ìù äéâåìåéñéô

                                                                        ..ïééðòî úåçô úö÷å 1 äéâìåéñéôî éîðà øúåé ñøå÷
                                                                        ..íäéìà úåðòè íåù ïéàå úéñçé øãñá íéöøîä éðù
                                                            äãáòîäî õåç åîöò ñøå÷ä ìò áåúëì òø øáã íåù ïéàù úîàá
                                               ,íéð÷øù ìù íéîåè÷øì íéøèîåîøú øéãçäìå íéâã úåðòì ú/äðäð ä/úà íà :äëë æà
                                                                                          !! êìéáùá äãáòîä åæ !úéëæ
                           äéä àì íìéò ãåã ìù ñøå÷á úåéç åìéà éà çúéð øáë úååöäù úåøîìå BIOANARCHY ìù úåéðéöä úåøîì
                                                                                        úåãáòîä íò íéòð êë ìë åðì
                                "..øãñá äèìå÷ôä ìù úåøéëæîä"ù øåîàì åîë äæ íéùéâø BIOANARCHY ù øîàìù çåëùì àìå
                               ïôåà ìëá) äãáòîá íééù÷ úåìâì ìåìò íéð÷øù úåçååöìå ç"òá ìò úåðåéñéðì ùéâø ùîî åðéðéáù éîù êë
                                                                                 (äðîî ÷îçúäì åçéìöú àìå äáåç àéä
                                      (äãáòî á ç"òá ìù äéâåìåéñéô äàø)åðéìò åéäé úåçåãä äáøä åðéúåìéìàå áøä ìáñä ììâá
                                 "æåëòá íåç-ãî íò ï÷øù úåéäì øùàî , æåæì äîéã÷ BIOANARCHY íò óéãò " äîñéñä úà øëæðå
 
 
 

fish.doc

kardiopulmunary1.doc

osmoregulation1.doc

termoregulation1 .doc