!!! םיקרח – היגולומוטנא

…שגופ ריעצה טנדוטסהש ןושארה אוה גנילרג ןד פ"ורפ

(..המוארטהמ תאצל םינש 3 לש םוקיש שרדנו)

.(היצולובא אוה ינשה וקלחו) רטסמיס יצחכ ךשמינ סרוקה

…רורב דימת אל ןדש תורמל לק תיסחי סרוקה

לש םירפסהמ יפוי ודמל BIO—ANARCHY ןפוא לכב
! ! ! םיפי םינויצ ואיצוהו החותפה-הטיסרבינואה
םילדבה ודדמנ אלו INSECT לש Text book ל וכלה תמאב םיטוסה קר
…םייפוסה םינויצב ןפוד יאצוי

ןכלו איה םג תבשחנ ךירדמה תכרעה ובש הדבעמה קלח תא םג שי
טקטה אולמב הלא ןכסמה קרחה תא הנחבה-רסח ןפואב רתבל ןיא
..תוריהזהו


 bon apetite !!!!

Download Now : "MUSAGIM" IN THE INSECT COURSE

newDownload Now : "The Insect Antomology Test, 2nd semester 99"