!! 1 הימיכויב
…שיש םיחודהמ דחא תוחפל וא םלוכמ "ליעגמה" ראותב הכזש סרוקה
…רמוח ןומה
.…ןמז טעמ
.…תוצלפ תררועמ הרוצב תילטקר הארוהה תמר
ירחא םג) םיקחש עיקרמ םילשכנה זוחאו םידאממ תויללחה תמרב ןחבמה
…(רוטקפה
תולאש ןתונש םלוכמ ךומנה הארוהה רשכ םע הצרמה :ראותל הכז םרימע
(…ללכב ודמלינ אלש ולאכ ללוכ) םלוכמ תושקה
תנגוה תיסחי-ןמכוה הלייא
ריבעמ אוהש רמוחה תא ןיבהל השק ,בוט שיא -דבע
…ןשע תורמיתו שא שא-רוציקב
the sum of the firsts lesions