!!!! ' ב המיכויב
'א המיכויבמ רורבו הנבומ רתוי הברה סרוקה
סרוקה תורבוח תא סיפדהל השירד הנשי ןאכ םג
"!?םתעמש אל םתא WORD ןלילמת לע הרק המ"
ימ םגו ןוליס סוטמ לש בצקב תרבדמ ןונ רב שוש
ב הטלקהה תא עומשל ךכ רחא ךירצ התוא טילקמש
SLOW MOTION …

 

Download Now : VERY GOOD SUM OF MOST OF THE COURSE
this is : OUR NEW SUM. FROM THIS(1999) SIMESTER!!!!