:אתה לש היגולויבב הדבעמ

                                                …התוא םירחוב הברה אלש םושמ ל"נה הדבעמה לע תעד תווח גישהל היה השק
                               הקלחמהמ" רקחמה ישנא ידי לע תואצרה רפסמב הליחתמ רשא דואמ תיניצר הדבעמב רבודמ ןפוא לכב
                                                                                                 "אתה לש היגולויבל
                                                          ,ולצא טקיורפ-ינימ עצבל ידכב הצרמ טנדוטסה רחוב תואצרהה רחאל
                                                                                ..תוילטנורפה תודבעמה תא שי ךכל טרפו
                                             ..תושק ףאו הליגר-יתלב הרוצב תוסוחד תודבעמהש ,ןיינעמו, לק אל רמוחהש םירמוא
                                     ..ךירדמכ דקפתמ ףא אוהו תודבעמ ינש לע יארחא דומחה טנארוטקודה בלרוא : (בל)רוא תדוקנ
                             ץעיילו רוזעל חמשי אהו "אתה לש היגולויבה" לש םילוגרתהמ הבוטל ותוא םירכוז דוע BIOANARCHY
                                                                    … םיבהוא BIOANARCHY וזכ השיגו בלה לכמו לכב
                                                              ..רבודמ המ לע ללכב גשומ ולבקתש ידכ תוחוד םכל גישהל הסננ

 "and i shall strike them upon thy faculty with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my students
and you will know that my name is bioanarcy
when i lay my vengeance upon thy..."