! ! ! הימיכויבב הדבעמ

 
…הזה ליעגמה עוצקמב הדבעמ תושעל שש דחא לכ אל
םרימע לצא ונרבעש םיוניעהמ דוע םיקזח תושגרו םיעקשמ םיבחוס ונלוכ
" א הימיכויב"ב
םיטסיכוזמ לש יתרפס-דח רפסמ ללכ ךרדב וניה וז הדבעמל םימשרנה זוחא ןכל
.…ןגוהכ םיפלצומ תויהלו ישפוחה םנמזב רשקהל םיבהוא (הארנה יפכ) רשא
!!!!ךכ הז ןיא
אקווד ואלו תירלוקלומ היגולויבכ -םירדגומ תויהל םילוכי םייוסינה בור
(…דמחנ רתוי הברה עמשנ רבכ הז הנהו) המיכויב
(!)תודוקנ 4 היוושו דבלב רטסמיס יצח תחקול וז הדבעמ ןכ ומכ
םכסמ ח"וד + ןיכמ ח"וד שי םידקמ ןחוב ןיא
.הדבעמב זכרמ- קרטש יבא פ"ורפ לש ןחבמהמ םיעבונ המיאו דחפה
םינשה לע תוירחא תחקל השק לבא ל"נה הניחבה המייקתה אל הנשה
…תואבה
ה'רבחה-וז הדבעמ לע שיש תושקה תומגיטסה תא דירוהל םיכירצ ןפוא לכב
םיבושח םיירלוקלומ םילכ ודמל םגו ונהנ שממ
!?אל המל זא םיהובג ןכ םג םינויצה
…המכ םכל אוצמל הסננ ..םירידנ דימת ויה המיכויבב תוחודה
BIOANARCHY
We got what you need :
    Enzimatic
    Lipid synthesis
    Lipid Biosynthesis
    Obomokoid 1
    Obomokoid 2
    Transcription 2