! ! ! הקינטוב
םכתסמ הקינטובל םהלש רשקה בורש BIO-ANARCHY יכרוע
ןיינעמ סרוקה תא ואצמ אל םייקנע GRASS ילע טובישב
…דחוימ ןפואב
.תולאש 50 הנומו יאקירמא ןחבמה ןפוא לכב
רמוחהש תונעט תועמשנ םיצרמה תופלחתה תורמל
!!!תרדוסמ הרוצב רבעומ וניא
   "םיחמצו חמוצ" - החותפה-הטיסרבינואה לש םירפסה -ונתצלמה
 הביס ןיא ןכלו דואמ הבוט הרוצב סרוקה תא םימכסמ
.תושעל רתוי םיבוט םירבד שישכ תונעתהלו התיכב ראשיהל
if you know how to make the grass-synthetase enzyme send the recipe....
in the mean(min) time enjoy our sums..........................
botany 1

botany 2

botany 3