! ! ! á ä÷éðèåá
                                                                 ".íéøáã éðéî ìë ìòå íéòìù ìò ãîçð ùîî ùøå÷"
 
                                                       ïîøù ãòå äéðèéøáî äèìå÷ôá øúåéá äáåèä äâöää àåä éèøâ äëë æà
                                                         úòéîù éãë êåú íìåòä áéáñ úåéôå÷ù íéàåøå êùåçá íéáùåé ïîæä áåø
                                                                                           ..øúàå íå÷î ìëî íéèáæ'ö
 
                                                      äàìëä éøçà (íéùéùä úåðùî) ñðå'â äðàéãðéà úà úö÷ øéëæî åîöò éèøâ
                                                                                            èñéôãðèñ íò úçìöåî
 
                                                                           ÷éñôäì åöøéú àì ãçà øåòéùá åéäúù éøçà
 
                                                      ìù úåîù ïðùì áäåà àì ãçà óàå ,ñøå÷ä äî ìò øåøá ùîî àìù úåøîì
                                                                                               ,úéðéèìá íé÷åøé íéìò
 
                                                                             ,äèìå÷ôá äãéçé èòîëä øåàä ïø÷ àåä éèøâ
                                                                                         åúåà áäåà bioanarchyå
                                                                                 íéååù íéîåëéñ äîë íëìéáùá åðì ùé
 

Download Now :