!!! אתה לש היגולויבה
סרוקה הז , הנשה םישק רתויה םיסרוקהמ דחא הז
…היגולויב שממ וב דומלל םיליחתמש ןושארה
תישילש הרודהמ BIOLOGY OF THE CELL (TEXT BOOK) סרוקה רפס
…תובר רזועו חלצומ שממ
ולוכ ראותה לכל ךרצנו הבבס שממ רצוקמה רפסה םג
ינפל רמולכ) סרוקה ינפל ותוא תונקל ץלמומו
…(םיטנדוטסה ראש לש הלודגה תולפנתהה
..חורבל ךרד ןיא םעפהו תילגנאב ןבומכ םיטסקטה
הרירב ןיא ...רפסה לש האירקל לגרתהל אנ
...ןחבמל רשקב
...בוט ונ
תובושת 1-10 שי ,תולאש 50-60 לש יאקירמא ןחבמ הז
וא תונוכנה תא ןמסל םיכירצו הלאש לכל תוירשפא
…תויוגשה תא
תחא תא תנמיס אל וא הנוכנ הבושת ןומיסב תיעט
!!! YOU CAN KISS YOUR ASS GOODBYE תובושתה
דעומ םישועש םישנאה לש הובגה זוחאה תא ריבסמ הז
.…'ב
.…רוזעל ידכ ןאכ ונחנא ..גואדל אל

 
 sikumim from hell ! ! ! god bless us !

sikum 1-

sikum 2

sikum 3

sikum 4

The Test from 2nd semester 99 term Anew
 
if you can not bit them , join them... give us your stuff and you'll be blessed forever....