!!! תיללכ הימיכ

 הידפצ ףסוי ר"ד סרוקה תא ריבעמ, שממ הלא תורוש תביתכל דע
."ידפצ" בור יפ לע הנוכמה

. תיטפמיסו הלק הרוצב רבועש דמחנ שממ סרוק

(הנשל הנשמ םמצע לע תורזוחש) תויאקירמא תולאש 20 ליכמ ןחבמה
!!!לק תיסחי אוהו
 

רמוחה תא ריבעמ אוה :דואמ םיבוט םינויצ לבקמ ידפצ BIO-ANARCHY רקסב
!!!!קיחצמ וליפא אוהו תינויגהו הלק ,הבוט הרוצב

! ! ! חכ-רשיי
סופמקה לש לפא רתויה קלחב "בל" םלואב םירבעומ םירועישה בורל
…רקובה לע םשל תכלל ידכ רשוכ הברהו ,תוימימ ,הכילה ילענ תושרדנו

… לטיברואב הל ןת – רוציקב