! ! ! תילקיזיפ הימיכ

.…םיקוחצה םירמגנ רבכ ןאכ

...סרוקה לע רמאל תובוט םילימ אוצמל השק
"רוזיח-ןוצמיח" ומכ םילימ םא הלא) תוומ םמעשמ רמוחה
שממ םתא זאו היצקריא םכל תומרוג "היפורטנאו" היפלטנא""
.(..םילוח

:םיצרמ ינש םיסרוקה תא םיריבעמ וישכעל ןוכנ
ןוסלכימ ינד (1
לט ןב רינ (2

ימו תוחפ רמוחה תא עדוי םהיניבמ ימ םיטנדוטס וחכוותי תובר םינש
.הנשמ הז ןיא .סרוקה ןכותה לע ללכב רוגס אל

חותפ רמוח תללוכ דימת לבא הנשל הנשמ הנתשמ ןחבמה תנוכתמ
.(..השק ןחבמל תופצל שי ןכלו)
.ו"כו רדוסמ רמוח םע ךרעיהל שי תאזל םאתהבו ךכל יא

"ולפית ימ לע" תעדל ןתינ אלו הנשל הנשמ םיפלחתמ םילגרתמה

רובעי אל רינו ינד לש םינוריונבש ללפתהלו הברה לגרתל -הטישה
…דחוימב השק ןחבמ תתל םהל םורגיש "ילילש" לג הזיא