!!! היגולוקא

ןייד רמת :םיצרמ
.…םרמעו
…םיינשל תוקלחתמ סרוקה לע תועדה
לע הרימש ומכ םיגשומו ,עוצקמה תא םיבהואש הלא
םירבדמ םידחכנ םינימו ,תורעיה תתירכ ,םלועה
…םהילא
…ףסכו תולוקלומ םיבהואש הלא תא שיו

ריבס ןיב קדה לובגה לע םיענ םיצרמה ינש :הככ זא
.תולק םמעשמל--

אל לשא םרמע לש םייטמתמה םילדומה לש קלחה)
(…תונורחאה םינשה 4-ב םיטנדוטס ידי לע ןבוה

תורזוח רשא תויאקירמא תולאש 50 ליכמ ןחבמה
הנשל הנשמ ההז הרוצב
תא ת\רכוזש ת\רגוב טנדוטס םיספות םתא םא זא
עדימ תצק ונממ םיאצומו .הרבעש הנש לש תולאשה
.(..ינימ דחוש תרומת וא םייוניעב)
…םכלש ולוכ חוורה
םינמזומ םתא ןחבמהמ תולאש תצק םכל שי רבכ םאו)
(ונילא ןתוא חולשל

Download Now :SUM OF THE FIRST LESSONS Download Now :The test and quiz of 1st semester 99new