!!!! תיללכ הקיטנג

םייניצ םינונש םירקוח לש דמח דמצ ןיטרמו ינד
ללכב לק אל רבשו דוש ,יובא ןחבמה ךא םיקיחצמו

!!!!םתרהזוה ואר

תא םירתופ םתא םא םגו 100 םינחבב םתאצוה םא םג
רתוי הברה הברה ןחבמה תומוצע םיניעב  GENETIC ANALISIS
…השק