! ! ! הקיטנגב הדבעמ
                                                                               ..וזה הדבעמה לע דיגהל המ הברה ןיא בוט
                                                    תבשחנ איהו ,תודחוימ תודובע וא םימידקמ םינחב ןיאו תיסחי השק אל איה
                                                                                           …תוירבה ןיב תיסחי החונל
                                                               …דחא לכ המיסקמ אל הליפוזורד יבובז םע תוקסעתהש תורמל
                                                                                             …םיהובג תיסחי םינויצה
                                                                                              … ונילע תוחודהש ןבומכ
Download Now :

Report 1

Report 2

Report 3

Report 4

Report 5