! ! ! úåéìåç éøñç

                        úç÷ì ÷÷åúùä ùîîå (éøîàì÷å ñôîéøù åîë) úåéìåç-éøñçì äáøä åúáäàá òåãé BIOANARCHY ù úåøîì
                                                                                       å÷éôñä úåòåîùä, ñøå÷ä úà
                                                               ..ãáë åîöòìùë äæå úåãå÷ð 6 ìù éðéöø ñøå÷ ìò øáåãî úéùàø
                                                     "íééðúéìåç" ñøå÷ä ìù ìãåâ øãñá, ïðùìå, ãåîìì øîåç ïåîä ïåîä ùé úéðù
                                                                                 ..äãáòî ìë éðôì ïçåá ùé ,øãñá äöøîä
                                          ..íéà÷éèéìåôå ,ïéã éëøåò ,íé-úåøô úåãòñîá íëúñî úåéìåç éøñç íò íëìù øù÷ä íàå
                                              äëë íâ äñåîòä á äðùá úåçôì ñøå÷äî ÷çøúäì íëì òéöî BIOANARCHY
                                                                               ..áåè äàøðù ñøå÷ íåëéñ íëìéáùá åðì ùé
                                                                   ..íéàáä úåøåãä úáåèì åçìéù äðà øîåç ãåò íëì ùé íà
                                                                                   íëìéáùáå íëì BIOANARCHY

                                         sikum al akef-kefak...
                           Inver taxonomy 1
                           Inver taxonomy 2
                           Inver Lab