! ! ! הקיטמתמ

ןוכיתה ס"יבב תודיחי 3 ישוקב ושעש הלאל
:אבה עטקה ינפל קזורפ\םוילו רודכ תחקל ץלמומ

לש םילילאה ןיב גרודמ דימלת םייח "רמ" הככ זא
הטלוקפה
…הברה ותושידא תורמל

סרוקה לפכה חולב עקר ירסח םישנאל ןפוא לכב
.…דואמ דואמ דואמ השק היהי

ודמצוי הקיטמתמב עדיה ירסח לכ -ונתצלמה
5 ושעו ועיקשה ןוכיתבש הלאלו ידגנה ןימל
…תודיחי
יוכיסהו םינימה ןיב תויצקרטניאה ורבגי ךכ
תמר ילואש הזמ ץוח ..לדגייו ךלי תוברתהל
…הלעת הקיטמתמה

לא, ןחבמה ינפל הרזחה רועישל אובל םיבייח
!!! ונמממ זירבהל וזיעת
לכמ םיבוט רתוי הברה םש ולבקתש םיפיטה
!!! (הלענה) ונרתאב םיפיטה

!!!! לגרתלו לגרתל לגרתל


 
Download now :  formulas papers for the course