! ! ! היגולויבורקימב הדבעמ
…דואמ ןידעו ביבח שיא ךרבמ השמ
הלעפה הכירצמ אל רשא הלילק הדבעמ טנדוטסה ךרובע ןנכת רשא
.םיאנ םינויצב היפתתשמ תא תלמגתמו םירופא םיאת לש הרתי
(!).עצוממה תאלעהלו םינלצעל ץלמומ
…םישרמ ילאירטקבורקימ לודיג תוארל היה ןתינ אל ונלצא
.םומעשמ ותמ םיקדייחהש איה רקוחה תרעשהו
…םכליבשב תוחוד המכ ונל שי
 GOD SAVE BIOANARCHY !

Download Now :