! ! ! !תירלוקלומ היגולויב

.ןור הרואילא לש עפומה
,עורג דחא לכ-רחא הצרמ שי אשונ לכל).םיחרוא םינמוא תופתתשהב
(.רמוחה תרבעה תלכי אללו ,הארוה תלוכי אלל
הזשכ- (!)םכתא תועטהל הרואילא לש הביבחה אתבסה הארמל ונתת לא
תטלושש תיתפכא אלו הרק השיא ולגת םיטנדוטסל בישקהלל עיגמ
.דחא ףאל ןובשח תקפוד אלו המר דיב הטלוקפב
אל לזלזמו רק סחיו םיטנדוטסל תוסחייתה רסוח לש םירקמ הברה וארנ
.הלש הדבעמה תווצ לכמ םא יכ המצע הרואילא דצמ קר
הבושת לבקמו הלאש הדבעמה שאר תא לאוש טנדוטסש בצמ ירשפא אל
…"םירפסל ךל"
.םישדח םינעדמ תכנחמ אל חטבו תדמלמ השיג אל וז
, יביסנטניאו השק סרוקה
, ללחהמ - הדבעמ לכ תליחתב םינחבה
שיו).םמצע לע רוזחל הייטנ םהל שי - תומדוק םינשמ םינחב גישהל יאדכ
םתוא "למרנל" הרואילא לש הייטנ שיו ,םהב לשכיהל סרוקה לש הייטנ
(…תויטנ הברה םע סרוק הז םתנבהש ומכ
.ונילע - םינוטוינה .(ANUS) תחתהמ - תוח"ודה

Download Now :
Molecular probs in tomato - 1th version report
Molecular probs in tomato - 2nd version report
The answers - plasmid report
Enzimatic Kinetic report
.