!!!! תינגרוא הימיכ

תויהל לוכי לבא םימיוסמ םישנאל לקו ביבח עוצקמ תויהל לוכי
.םירחא לש ךשמתמ טויס

ידי לע עצומה ןורתפהו רמוחה לש םירדוסמ םימוכיס אוצמל השק
…ןרותה תי\ןשרחהמ תרבחמ םלצל אוה רתאה "ידוקדוק"
!!! הברה לגרתלו

המכ וליפא 14 קרפ תא לגרתל ןייטשדלוג לש רפסב -:בושח פיט
!!! םשמ חוקל ןחבמ יצח !!! םימעפ

BIO-ANARCHY הרק הז םא !סרוקה תא דבאל אלו םילוגרתב דימתהל
!!תונורחאה תולאשה תא..רפסהמ תיאמצע לגרתל םכל םיצילממ
…השקה תא לקהמ תוגרודמ קרפ לכ ךותב תולאשה

ןייטשדלוג לבא קיחצמ רתוי הידפצ םנמא רדסב יד םהינש םיצרמה
..ןלטס רתוי
ןכלו ..ןחבמה תא בתוכ אוה יכ ןייטשדלוגל "לילק" ןורתי- ןפוא לכב
.ולש סרוק תרבחמ גישהל ףידע

םיאב ללכ ךרדב !!! יטסרד יונישל הפיאשב - םילגרתמה
הלימב (..ונלש רקסה פ"ע) םהו הימיכויבל וא הימיכל הטלוקפהמ
..םינפ -תחא
..םינפה-לע - םילימ יתשב
סנכיהלו בוט יכה ת\לגרתמה לע תוצובקה לכב לואשל - ונתצלמה
.ולש םילוגרתל