! ! ! תינגרוא הימיכב הדבעמ

 
השק הדבעמב רבודמש הטלוקפה יבחרב תופעש תועומשה יפל רצונה םשורה
…תיסחי
.…תוהובג תומדקומה תושירדה
ןיכמ ח"וד*
םכסמ ח"וד*
יוסינ לכ ינפל רמוחה לע ןחוב*
הטלוקפהמ ואיבה םיכירדמהש תוטש הזיא-"הדבעמ-תרבחמ" תנכה*
הימיכב…םהלש
הדבעמה זכרמ -יונטרופ השמ ר"ד– לש הניחב*
םכל ץפוקש ןושארה רבדה ,תומדקומ תושירד לש וזכ המרע םיאורשכ ןוכנ זא
תרחא הדבעמל רובעל אוה
…ךכ לכ ארונ אל דשה-םלוא
,ןיכמ ח"וד םיחת"סכמ ,רגוב טנדוטסמ הדבעמ תרבחמ םיגישמו החנהב
(רמוחב םדקומ עדי הפיט שרוד לבא) החידב שממ הדבעמה תליחתב ןחובהו
…יצחו דומע רתויה לכל אוה םכסמה ח"ודהו
דחא" לש תוקד 40 - יונטרופ השמ ר"ד לש הניחבה איה תמאב יניצרה קיתה
הטלוקפב ינש ראות םתמייס םתא םא םג !!-…ןאגלבו תולקתה "דחא לע
חוטב אל– א הנשמ דוע תינגרוא הימיכל תלגרתמה םע םיבכוש םתאו הימיכל
…םולשב ל"נה ןחבמה תא ורבעתש
!!! 90 -המ ודרי אל רתויב םילזלזמהו םינקרזה םג לכה תורמל לבא
הדבעמה וז– תינגרוא הימיכב הנבה תצק םכל שי םא.…לוקישה תא ושעת זא
ךכ םירמוח לש יוצימו קוקיז יכילהתב םיסנתמ שממש ונרכזה אלו-םכלבשב
!!! הבוח וזה הדבעמה -םישק םימס זוטניס לש הריירק לע בשוחש ימש
 

!!! BIOANARCHY תווצ -הברה םכתא םיבהוא
  Download Now :

    Fridel Krafts - report
    Esterification - report
    SN1 - SN2 Reacations - report
    Griniard reactions - report
    SN1 - SN2 prepearing - report
    Isolating banzoic acid - report