!!! הקינכמ-'א הקיסיפ

…תינומרה העונתב ..םישגנתמ םיפוג בהואש ימ לכל
סרוקה הז תוילאיצנטופו תויטניק תויגרנא הברה םע
..וליבשב
תויהל הלוכי וז הקיסיפ םלועמ דמל אלש ימל - לבא
!!!!!הפרותה תדוקנ

.םתוא גרדל ןתינ אלו םיפלחתמ םיצרמה ןפוא לכב

ההובג רתוי תצק המרב אוה רמוחהש רומאל ןתינ קר
הזה עקרה תא שיש ימלו תוינוכית דומיל תודיחי 5--מ
.."רדתסה"

לש רפסה לע םוחב םיצילממ BIO-ANARCHY אלש ימל
"ןוכית"ל אלו) הטיסרבינואל הקינכמ הקיסיפ "לשא"
.(!!! בל ומיש

ךרד ירוציק אלל הברה לגרתל אוה ונרעצל ןורתפהו
..םיבהוא ךכ לכ ונחנאש

"רקס ךורעל" יוצרו םיפלחתמ םילגרתמה ןאכ םג
םילוגרתל סנכיהלו בוט יכה לגרתמה תא אוצמלו
…ולש

םיבשוח םתאו רטסמיסה לכ םתדמל אל םא - הרהזא
ןחבמב וחילצתו רמוחה לכ תא וסכת דומיל ימי 4-5 בש

…"םידורוה םיננעה" םלועב םייח םתא
… לגרתלו לגרתל זא