! ! ! ! ןייטשרוב הציד תרבגה םע – הקיטסיטטס

תוערפהל םורגל תולוכי הציד לש ןבצעמה לוקה םע הקיטסיטטס תועש 3
…ולש ףרוחה תנשב בצל םג תושק תויטוריונ
,"תרבג" תרדגומ תויהל הלוכי הציד-הזמ ץוחו
…ןימ יונישל חותינ השעי דסאש םויב

! ! ! רועישה ינפל הפק הברה -ןורתפה

..סרוקה םע רדתסהל ןתינ תואחסונה תורמל לכה ךס
ורמא רועישב םירע וראשנש הלא לכ)..תרדוסמ יד הציד ינוקלה לוקה תורמלו
(..יל

…קפסב לטומ וניא רדה הקיבצל ונוימדש תורמל -לגרתמה
…דואמ תונוש וילע תועדה
ךירצש ומכ רמוחה תא ריבסמ אלו בשחתמ אל, ליעגמ ,ןצחש ומכ םילימ
.תונוש םינשב םיטנדוטס יפמ…ידימ רתוי ועמשנ

.הזה שנועה תא םכל ךוסחל לוכי םיאקיטסיטטס אלל הקיטסיטטס -רפסה
.דומלל ךירצ קוידב המ תעדל ידכ תולאשה יפד לע לכתסהל שי לבא
המר לעב היהו סרוקב דמלנה רמוחה תא ףקיש אל הרבעש הנש לש ןחבמה
..ההובג רתוי תצק